EE otpad

Kada spomenemo elektronički otpad, rijetko tko pomisli da je taj isti otpad zapravo jedan od vodećih problema u modernoj civilizaciji jer se količina navedenog otpada svake godine gomila u sve većim i nezamislivim količinama, a materijali od kojih su sačinjeni sporo se razgrađuju i samim time zagađuju naš okoliš i u ugrozu dovode kvalitetu života budućih generacija.

Shodno tome elektronički otpad klasificiran je kao opasni otpad i iz kućanstava i gospodarskih objekata odvozi se zasebno, te se propisno skladišti, zbrinjava i potom reciklira kako bi se smanjila količina otpada koju stvaraju neispravni i zastarjeli elektronički uređaji.

iKlinika brine o zdravlju naše planete i okoliša, te elektronički otpad skladištimo i periodično zbrinjavamo prema propisima Republike Hrvatske sukladno pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14 i 107/14).

Građani mogu naručiti besplatan odvoz svih vrsta EE otpada na cijelom području Republike Hrvatske na nekoliko načina:

● pozivom na besplatni telefon 0800 444 110 (od 8-16 sati)
● preko SMS-a na broj 098 444 110
● unosom naloga na web stranici www.eeotpad.com
● putem elektroničke pošte [email protected]

Građani mogu EE otpad i osobno odvesti u najbliže reciklažno dvorište Link na interaktivnu kartu s popisom reciklažnih dvorišta:

http://www.ee-otpad.com/sabirni-centri.php

Call Now Button385 1 5587 240